Regulamin świadczenia usług serwisu zemko.pl


1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników serwisu.
2. Zlecenia usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie usługi serwisowej.
5. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie lub oprogramowaniu klienta.
6. Oddając sprzęt do naprawy, klient dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
7. Serwis zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
8. Serwis zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 21 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
9. Diagnoza sprzętu komputerowego dotyczyć będzie wyłącznie usterki podanej przez klienta.
10. Diagnoza jest płatna jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (rezygnacja przez klienta) lub niemożliwości naprawy.
11. Koszt oraz czas naprawy ustalane są z klientem indywidualnie.
12. Koszt może wzrosnąć, jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny.
13. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu.
14. W przypadku gdy sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 90 dni od daty wykonania usługi, serwis będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty za każdy dzień przechowywania sprzętu.
15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę gwarancji w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych producenta.
16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD.
17. Serwis dokonuje zakupu części niezbędnych do wykonania naprawy w imieniu Klienta. Dowód zakupu wraz z ewentualną kartą gwarancyjną może zostać przechowany przez Serwis lub wydany Klientowi wedle życzenia Klienta.
18. W przypadku niepowodzenia naprawy serwis zastrzega, że sprzęt może posiadać odmienne objawy usterki od pierwotnych. Wynika to ze specyfiki podzespołów z jakich są wykonywane urządzenia.
19. Reinstalacja systemu i oprogramowania odbywa się na podstawie licencji dostarczonej przez klienta. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia legalności licencji i nie jest organem uprawnionym do kontroli legalności licencji. 
20. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. 
21. Zakres usług oraz ich ceny wraz z regulaminem znajdują się w placówce i na stronie www.zemko.pl 
22. Na wybrane usługi przyznawana jest gwarancja określona przez serwis. 
23. Zlecający oświadcza, że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich nie dotyczą serwisu.
24. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. 
25. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni o daty jej doręczenia. 
26. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

serwis komputerowy lublin, serwis laptopów lublin, naprawa komputerów lublin, serwis komputerowy czechów, serwis laptopów czechów, naprawa komputerów czechów, zepsuty komputer lublin, awaria komputera lublin, naprawa gps lublin, odwirusowanie komputera lublin, aktualizacja map gps lublin, strony www lublin, zalany laptop lublin, czyszczenie laptopa lublin, konserwacja laptopa lublin, problem z połączeniem lublin, pomoc w zakupie komputera laptopa, naprawy sprzętu komputerowego lublin, usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania lublin, doradztwo w zakupie i użytkowaniu sprzętu komputerowego lublin